Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin świadczenia usługi UPC TV Go, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usługi UPC TV Go, świadczonej przez UPC.

2. Każdy Abonent zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania postanowień Regulaminu.

3. Regulamin udostępniany jest Abonentowi nieodpłatnie za pośrednictwem stron internetowych www.upctv.pl oraz www.upc.pl w formie, która umożliwia pobranie, utrwalenie i wydrukowanie Regulaminu, przed jak i po zawarciu umowy o świadczenie Usługi.

 

Rozdział II

Definicje

1. Określenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
Abonent - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będąca stroną Umowy Abonenckiej.
Aplikacja - oprogramowanie pod nazwą UPC TV Go umożliwiające korzystanie z Usługi, dostępne bez dodatkowych opłat za pośrednictwem witryny www.upctv.pl (dla komputerów osobistych), albo dedykowane oprogramowanie dostępne za pośrednictwem Google Play oraz App Store(dla telefonów lub tabletów).
Cennik - zestawienie cen z tytułu świadczenia przez UPC usług.
Dostęp do Sieci Internet - dostęp szerokopasmowy do sieci Internet w technologii przewodowej lub bezprzewodowej.
Moje UPC - spersonalizowana strona www umożliwiająca Abonentowi konfigurację usług, dostępna poprzez stronę www.upc.pl.

Regulamin Świadczenia Usług - Regulamin Świadczenia Usług przez UPC Polska Sp. z o.o.

Treści - wszelkie treści udostępniane za pośrednictwem Usługi w szczególności programy telewizyjne, audiowizualne usługi medialne na żądanie, przewodnik po programach telewizyjnych, itp.
Umowa - umowa o świadczenie Usługi zawarta przez Abonenta z UPC w oparciu o Regulamin
Umowa Abonencka - umowa o świadczenie z usług zawarta pomiędzy Abonentem a UPC na zasadach określonych w Regulaminie Świadczenia Usług.
UPC - UPC Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-877, przy al. „Solidarności” 171 , wpisaną do rejestru przedsię¬biorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000273136, NIP 526-24-61-791 o kapitale zakładowym w wysokości 709 959 500 PLN.

Urządzenie

a) komputery osobiste (stacjonarne lub laptopy), wyposażone w system operacyjny Windows lub MAC OS z zainstalowaną przeglądarką internetową;
b) inne urządzenia przenośne typu smartfon lub tablet wyposażone w system operacyjny Android, albo IOS, umożliwiające dostęp do Sieci Internet.
c) urządzenia wyposażone w system operacyjny Android TV, Apple TV oraz Amazon Fire TV

Usługa - Usługa dodatkowa przeznaczona dla Abonentów, którzy w oparciu o Umowę Abonencką korzystają:

a) co najmniej z Usługi Telewizji Cyfrowej polegającej na zapewnieniu Abonentowi dostępu do płatnych lub nieodpłatnych Treści oraz innych funkcjonalności
albo
b) co najmniej z Usługi Internetowej i nie korzystają z Usługi Telewizji Cyfrowej, zgodnie z ofertą opisaną w Regulaminie Promocji, polegającej na zapewnieniu Abonentowi dostępu do ograniczonych, wybranych płatnych lub nieodpłatnych Treści oraz innych funkcjonalności.

2. Niezdefiniowane w niniejszym Regulaminie pojęcia mają znaczenie nadane im w Regulaminie Świadczenia Usług.

 

Rozdział III

Opis Usługi

1. Usługa, będąca usługą dodatkową do Usługi Telewizji Cyfrowej świadczona jest drogą elektroniczną i polega w szczególności na:
a) udostępnianiu programów telewizyjnych - w ilości zależnej od posiadanej usługi Telewizji Cyfrowej;
b) dostarczaniu audiowizualnych usług medialnych na żądanie w wyniku zamówienia takich usług przez Abonenta - ilość dostępnych tytułów zależna jest od posiadanej Usługi Telewizji Cyfrowej;
c) dostarczaniu przewodnika po programach telewizyjnych;
d) umożliwieniu Abonentowi zdalnego nagrywania audycji na wybranych Dekoderach udostępnionych Abonentom na podstawie Umowy Abonenckiej – w zależności od posiadanego przez Abonenta typu Dekodera;
e) umożliwieniu Abonentowi przełączania za pośrednictwem telefonu lub tabletu programu telewizyjnego lub dostępu do audiowizualnych usług medialnych na żądanie na dekoderze – w zależności od posiadanego przez Abonenta typu Dekodera;
f) dostępu do funkcjonalności Polecane (na zasadach określonych w Rozdziale IX), która w oparciu o preferencje oglądalności danego Abonenta prezentuje mu propozycje interesujących go Treści.

11.     Usługa, będąca usługą dodatkową do Usługi Internetowej (przy braku korzystania z  Usługi Telewizji Cyfrowej)  świadczona jest drogą elektroniczną i polega w szczególności na:

a)     udostępnianiu wybranych programów telewizyjnych - w ilości zależnej od zamówienia określonej Usługi opisanej w Cenniku lub Regulaminie Promocji;
b) dostarczaniu audiowizualnych usług medialnych na żądanie w wyniku zamówienia takich usług przez Abonenta - ilość dostępnych tytułów zależna jest od posiadanej usługi;
c) dostarczaniu przewodnika po programach telewizyjnych;
d) dostępu do funkcjonalności Polecane (na zasadach określonych w Rozdziale IX), która w oparciu o preferencje oglądalności danego Abonenta prezentuje mu propozycje interesujących go Treści.

2. Wykaz programów telewizyjnych, o których mowa w ust. 1 a) oraz ust 11 a) zawarty jest w ramach Usługi oraz umieszczony jest na stronach www.upc.pl. i www.upctv.pl. Ilość programów telewizyjnych może ulegać zmianie w trakcie korzystania z Usługi i nie stanowi zmiany Umowy. Zmiana taka będzie każdorazowo odzwierciedlona w wykazie programów telewizyjnych.

3. UPC zastrzega sobie prawo dokonywania aktualizacji Usługi, które mają na celu poprawę, udoskonalenie i dalszy rozwój Usługi oraz wprowadzenie nowych Treści, czy funkcjonalności.

 

 

Rozdział IV

Zasady korzystania z UPC TV Go

1. Aby móc korzystać z usługi wymagane jest:

a)     zamówienia odpowiedniej Usługi przez Abonenta zgodnie ze stosowanymi przez UPC sposobami zamawiania usług;

b)     zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności UPC;

c) skonfigurowanie Urządzenia w celu uzyskania Dostępu do Sieci Internet;
oraz odpowiednio:

d)      w przypadku komputerów osobistych:

  • zalogowanie się do Aplikacji poprzez stronę www.upctv.pl przy użyciu loginu i hasła wygenerowanego podczas rejestracji konta przez Abonenta w Moim UPC;

albo

d)   w przypadku smartfonów oraz tabletów:

  • zainstalowania Aplikacji dostępnej w serwisie Google Play (dla Urządzeń z systemem operacyjnym Android), App Store (dla Urządzeń z systemem operacyjnym IOS);

        i następnie zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu loginu i hasła wygenerowanego podczas rejestracji konta przez Abonenta w Moim UPC;

albo

e)   w przypadku urządzeń dedykowanym platformom Android TV, Apple TV oraz Amazon Fire TV:

  •  zainstalowania Aplikacji na urządzeniu klienta

        i następnie zalogowanie się do Aplikacji przy użyciu loginu i hasła wygenerowanego podczas rejestracji konta przez Abonenta w Moim UPC;

2. Aplikacja może nie działać poprawnie na niektórych Urządzeniach, na których zainstalowany jest  system Android, ze względu na możliwość ingerencji producentów Urządzeń w systemy operacyjne Urządzeń.

3. Z chwilą pierwszego zalogowania się i po zaakceptowaniu Regulaminu Abonent uzyskuje dostęp do Treści  o których mowa w rozdziale III ust. 1 lit. a) – b) oraz ust 11 a) - b). Dostęp do Treści poza posiadanymi przez Abonenta Pakietami) wymaga dodatkowego zamówienia przez Abonenta zgodnie ze stosowanymi przez UPC sposobami zamawiania usług.

4. W celu uniknięcia logowania do Aplikacji w trakcie każdego kolejnego uruchomienia Usługi, Aplikacja umożliwia zapamiętanie loginu i hasła. Abonent zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony loginu oraz hasła, w szczególności do nie udostępniania loginu oraz hasła osobom trzecim. Abonent ponosi odpowiedzialność za skutki udostępnienia przez Abonenta osobom trzecim hasła i loginu. 

5. Korzystanie z usługi jest możliwe nie dłużej niż czas trwania Umowy Abonenckiej.

 

Rozdział V

Warunki świadczenia usług w tym warunki zawierania umowy

1. Umowa na korzystanie z Usługi jest zawierana zgodnie z zasadami stosowanymi przez UPC i opisanymi w Ogólnych Warunkach Umowy Abonenckiej.
2. UPC może zawiesić świadczenie Usługi albo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent, w związku z korzystaniem z Usługi:
a) zakłóca poprawne funkcjonowanie infrastruktury sieciowej UPC;
b) uzyskuje lub podejmuje próby uzyskania materiałów lub informacji, które nie są celowo udostępniane lub przewidziane w ramach funkcjonalności Usługi;
c) podejmuje próby zmiany bądź dokonuje zmiany parametrów Usługi;
d) narusza praw własności intelektualnej osób trzecich;
e) rozpowszechnia materiały zawierających treści niezgodne z przepisami prawa, np. o charakterze rasistowskim czy pornograficznym lub mających na celu zastraszanie, grożenie, obrażanie czy niepokojenie osób trzecich;
f) prowadzi działania mające na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub przechowywanych w nich informacji polegających w szczególności na przełamywaniu zabezpieczeń lub obchodzeniu mechanizmów lub procedur zabezpieczeń;
g) dokonuje zmian, usuwa lub dodaje jakichkolwiek zapisy do informacji osób trzecich bez ich zgody.

2. UPC może ustanowić ograniczenie dotyczące maksymalnej ilości Urządzeń, wykorzystywanych jednocześnie do korzystania z Usługi.

 

Rozdział VI

Opłaty

1. Z tytułu dostępu do Treści, o których mowa w rozdziale III ust. 1 lit. a) – b) oraz ust 11 a) - b) Abonent zobowiązany jest do zapłaty na rzecz UPC miesięcznej opłaty abonamentowej określonej w Cenniku, Cenniku Usług dodatkowych UPC lub w Regulaminie Promocji.

2. Abonent uiszcza z góry opłatę abonamentową z częstotliwością odpowiadającą Okresowi Rozliczeniowemu zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług.

 

Rozdział VII

Prawa autorskie

1. Wszelkie prawa autorskie, związane z korzystaniem z Usługi przysługują odpowiednio UPC lub  dostawcom Treści. Prawo do korzystania z Treści jest udzielane na zasadzie licencji, nie na zasadzie przeniesienia praw autorskich, zaś uprawnienia Abonentów ograniczają się do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

2. Abonent uprawniony jest do korzystania z Usługi wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Od 1 kwietnia 2018 r. UPC umożliwia dostęp do usługi Abonentom czasowo przebywającym w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego  na zasadach wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2017/1128 w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści. Czasowy dostęp do Usługi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie obejmuje Treści, z których korzystanie ograniczone jest wyłącznie do Lokalu lub sieci Internet UPC, zgodnie z ust. 3 poniżej. Poziom jakości czasowego dostępu do Usługi w innych państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego może różnić się od poziomu jakości dostępnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. W związku z zakresem praw autorskich dostawców Treści, w zakresie niektórych treści dostępnych w ramach Usługi Treści, Abonent uprawniony będzie do korzystania z takich Treści wyłącznie w Lokalu  lub wyłącznie  poprzez dostęp do  sieci Internet zapewniony przez UPC.  

4. Usługa, w tym udostępniane za jej pośrednictwem Treści, mogą być wykorzystywane jedynie dla własnego użytku osobistego Abonentów, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r (Dz. U. 2006 poz. 90, nr 631). Nie jest dopuszczalne w szczególności:
a) kopiowanie, powielanie, transmisja, modyfikacja, zmiana, dekonstruowanie, naśladowanie, dekompilowanie lub rozbieranie Usługi w jakikolwiek sposób ani wytwarzanie dzieł pochodnych na podstawie Usługi,
b) wykorzystanie Usługi lub jakichkolwiek treści dostępnych w ramach Usługi do tworzenia jakiegokolwiek narzędzia lub oprogramowania, mogących być wykorzystanymi do tworzenia aplikacji programowych o jakimkolwiek charakterze,
c) wypożyczanie, wydzierżawianie, publiczne udostępnianie, sprzedaż lub dystrybucja Usługi lub jakichkolwiek zawartych w niej treści,
d) naruszanie integralności Usługi, omijanie jakichkolwiek zabezpieczeń technicznych, zastosowanych przez UPC lub dostawców Treści,
e) naruszanie licencyjnych ograniczeń terytorialnych Usługi,
f) tworzenie fałszywych/nieprawdziwych kont użytkowników.

5. UPC nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z Regulaminem korzystanie z Usługi.

6. UPC zastrzega prawo rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Abonenta ust. 3 lub 4.

 

Rozdział VIII

Rozwiązanie Umowy

1. Do rozwiązania Umowy przez Abonenta lub UPC odpowiednie zastosowanie znajdują właściwe postanowienia Umowy Abonenckiej oraz Regulaminu Świadczenia Usług dotyczące rozwiązania Umowy Abonenckiej.
2. W przypadku rozwiązania Umowy, Abonent zobowiązany jest do odinstalowania Aplikacji na każdym Urządzeniu.

 

Rozdział IX

Prywatność, ochrona danych

1. Uzyskując dostęp do Usługi, Abonent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że UPC przetwarza dane dotyczące korzystania przez Abonenta z Usługi na potrzeby funkcjonalności „Polecane”, zgodnie z zasadami Polityki Prywatności UPC, zamieszczonej na stronach www.upc.pl i www.upctv.pl. Dane te służą jedynie do optymalizacji dedykowanych Treści dostarczanych w ramach funkcjonalności „Polecane”. Treści dla dorosłych nie będą obejmowane tą funkcjonalnością. Logując się po raz pierwszy do usługi UPC TV Go Abonent zostanie poproszony o udzielenie zgody na akceptację funkcji „Polecane. Jeżeli Abonent korzysta z dekodera Horizon lub UPC TV 4K BOX, ustawienia funkcji Polecane w aplikacji będą zgodne
z ustawieniami „Personalizacji” dostępnymi w sekcji „ustawienia” dekodera Horizon lub UPC TV 4K BOX i mogą być zmieniane wyłącznie tam.

2. Dane dotyczące korzystania przez Abonenta z Usług nie będą przekazywane osobom trzecim.

3. Dalsze informacje, dotyczące prywatności oraz przetwarzania danych osobowych można znaleźć w  Polityce Prywatności UPC, zamieszczonej na stronach www.upc.pl i www.upctv.pl.

 

 

Rozdział X

Tryb postępowania reklamacyjnego

Reklamacje z tytułu świadczenia Usługi mogą być składane przez Abonentów w trybie i zakresie przewidzianym dla reklamacji, zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług.

 

 

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany Regulaminu publikowane będą na stronie www.upc.pl oraz www.upctv.pl w terminie co najmniej 1 miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian
w życie.

2. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Abonent może rozwiązać umowę poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy w formie pisemnej. W przypadku doręczenia takiego oświadczenia Umowa ulegnie rozwiązaniu w dniu poprzedzającym zmianę Regulaminu. Brak pisemnego oświadczenia Abonenta w powyższym terminie oznacza akceptację zmian.

3. W zakresie nieokreślonym w niniejszym Regulaminie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Umowy Abonenckiej, Regulaminu Świadczenia Usług oraz Polityki Prywatności dostępnych na stronach www.upc.pl.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2021* roku.

* Zmieniony z dniem: 1 kwietnia 2018, 25 maja 2018, 5 lutego 2019, 13 maja 2019, 1 grudnia 2019, 24 stycznia 2020, 24 sierpnia 2020, 13 listopada 2020, 23 grudnia 2020, 1 kwietnia 2021